ဖေဖေ၏ ပုံတူ | Portrait of Dad

http://africaontheblog.com/the-arab-spring-must-learn-from-sub-saharan-africa-democracies/ Art + Plug | Season Two | AVANT-GARDE | ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် | Pansodan Scene | ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။