ကွန့်မြူးတတ်‌သော အစားထိုး‌လောကတွင် သူတို့ အိပ်မက်များ မက်‌နေပါ‌စေ

အနုပညာဖန်တီးခြင်းသည် စိတ်ကွန့်မြူး အစားထိုးမှု(Fantastic Imigination)ဖြစ်သည်ဟု